Hyresvillkor

§ 1 Tillämplighet

 Nedanstående villkor skall gälla om annat inte avtalats skriftligen i centralt avtal eller vid upprättande av särskilt skriftligt hyreskontrakt mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 2 Leverans och Återlämning

 All hyresmateriel levereras fritt uthyrarens hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyrarens förråd under normala öppettider och kvittens genom retursedel.

§ 3 Reklamation

Uthyraren utlämnar den förhyrda materielen i driftsdugligt och utprovat skick, försedd med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar. Eventuell anmärkning mot utlämnade materiel skall skriftligen anmälas till uthyraren senast tre dagar efter mottagandet.

§ 4 Hyrestid

Hyrestiden räknas från den tidpunkt hyresmaterielen är beställd och hålles tillgänglig för hämtning av hyrestagaren eller leverans skett endera av uthyraren eller av denne anlitad transportör, till och med den tidpunkt då hyresmaterielen är avbeställd och hämtad av endera uthyraren eller av denne anlitad transportör eller återlämnad av hyrestagaren till uthyrarens förråd.

§ 5 Hyresberäkning

Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande hyresprislistor som kan komma att justeras under hyresperioden. Grundhyra debiteras vid varje hyrestillfälle. Angiven dagshyra utgör hyrespris per enhet och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Hyra debiteras även under semesterperioden om inte materielen i förväg är avanmäld och tillgänglig för avhämtning.

§ 6 Andrahandsupplåtelse

 Hyrestagare får varken hyra ut hyresmaterielen till annan eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter under detta hyresavtal till annan.

§ 7 Användning

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används, förflyttning skall rapporteras till uthyraren och påföras hyreskontraktet. Hyresmaterielen får icke användas eller utföras utanför Sverige utan särskilt skriftligt tillstånd. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats såvida inget annat skriftligen avtalats.

Hyresmaterielen får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana förhållanden för vilka den är avsedd.

§ 8 Tillsyn och vård

Hyresmateriel skall vårdas väl av hyrestagaren som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter om tillsyn och vård.

Erforderliga slitdelar och förbrukningsmateriel bekostas av hyrestagaren. För tillsyn, vård och för skötselanvisning skall av uthyraren godkänd reparatör anlitas.

Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn tagen till normal förslitning i gott skick.

§ 9 Skador och förlust

Under den tid som hyresmaterielen är i hyrestagarens besittning, dvs till dess uthyraren har kvitterat en retursedel, ansvarar hyrestagaren för förlust av hyresmaterielen och för skada på hyresmaterielen, dock inte för vad som kan anses utgöra normal förslitning.

Ej återlämnade maskiner och materiel debiteras till nyanskaffningsvärde.

§ 10 Reparationer

Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren, eventuellt underhåll och reparation utanför landets gränser debiteras hyrestagaren.

Utbyte av förbrukningsmateriel och slitdelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren. Reparationer får därutöver inte utföras utan uthyrarens godkännande och beställning med rekvisition. 

§ 11 Följdskador och driftsavbrott

Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden

Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott eller leveransförsening av förhyrd utrustning.

§ 12 Försäkring

Det åligger hyretagaren att hålla hyresmaterielen försäkrad från leveransen mottagits eller avhämtats tills återlämning har skett och retursedel erhållits.

§ 13 Betalningsvillkor

På hyresbeloppet tillkommer för vid faktureringstillfället enligt lag gällande mervärdesskatt. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp som säkerhet.

§ 14 Kredit

Hyrestagare äger rätt att efter sedvanlig kreditprövning betala hyra mot faktura. Hyrestagare med stor inhyrning. Hyrestagare äger efter kreditprövning erhålla 30 dagars kredit. Fakturabeloppet skall vara uthyraren tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan. Uthyraren äger, när skäl föreligger, ompröva beviljad kredit. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 24 % per år samt lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 45 kronor. Uthyraren äger rätt att begära säkerhet när så bedöms erforderligt. Inkommer ej betalning översänds ärendet till inkasso. Vidare uthyrning sker därefter endast mot kontant betalning.

§ 15 Hävning

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet, och återtaga den uthyrda materielen. Hyrestagaren är skyldig att snarast anmäla sådant förhållande till uthyraren. Återtagandet sker på hyrestagarens bekostnad.

§ 16 Force Majeure

Som befriande ursäkt för underlåtenhet att fullgöra avtalet äger uthyraren och hyrestagaren gentemot varandra åberopa omständighet utanför partens kontroll, såsom arbetskonflikt, krig, myndighetsbeslut eller annat av part inte vållat förhållande, som väsentligt inverkar på avtalets rätta fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja.

§ 17 Tvist

Tvist på grund av uthyrningen avgörs av allmän domstol, om inte parterna enas om skiljeförfarande.

§ 18 Särskilda villkor vid köp

Säljaren förbehåller sig äganderätten till den osålda varan till dess köparen fullgjort samtliga sina förpliktelser gentemot säljaren. Det är vid straffansvar enligt lag förbjudet för köparen att försälja, pantsätta eller eljest avhända sig varan eller del därav, innan äganderätten helt övergått till köparen.

Om köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att återtaga varan.

Reklamation & Retur

Du som är privatperson har 14 dagars ångerrätt/bytesrätt när du handlar online. Det innebär att du kan skicka tillbaka oanvända, oskadade varor med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering inom 14 dagar från att du mottagit ditt paket.

Om varan är trasig när du öppnar paketet eller om det blir fel på varan har du, som är privatperson, reklamationsrätt i totalt 3 år från du mottog paketet. Reklamation måste dock göras inom skälig tid och senast 2 månader efter att du upptäckte felet. Om det finns garanti som är längre än 3 år kan du reklamera inom garantiperioden.

Företag bör undersöka varan i samband med mottagandet och reklamera eventuella fel inom skälig tid. Fel som uppstår därefter kan reklameras inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi till respektive tillverkare eller serviceställe.

Privatperson, som utnyttjar sin ångerrätt, betalar själv fraktkostnaden för den returnerade varan. Vid fel i varan återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt levererade varan förutsatt att vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid.

Ett retur- eller reklamationsnummer ska alltid bifogas. Returer och reklamationer utan godkänt retur- eller reklamationsnummer accepteras ej.

Instruktioner:

  • Denna instruktion gäller alla typer av returbegäran.
 Det är viktigt att du fyller i samtliga fält i returblanketten. Returnumret är giltigt i 14 dagar och returen måste vara oss tillhanda inom dessa dagar.
  • Vi kommer att kontakta dig per e-post så fort din begäran har mottagits och kontrollerats.
  • Vid retur MÅSTE alla produkter returneras i originalförpackningar komplett med samtliga tillbehör.Tänk på att alltid skicka produkten i ytteremballage för att inte skada originalförpackningen. Förpacka godset väl för att undvika skador.

Policy & Cookies

Om cookies

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens enhet och hjälper till att förbättra webbplatsens funktionalitet.

Läs mer om cookies hos Post- och telestyrelsen.

Användandet av cookies

Den här webbplatsen använder sig av så kallade session cookies i syfte att förbättra din upplevelse genom att till exempel spara information om varukorgen eller om du är inloggad på ”mina sidor”. Inga personuppgifter lagras i dessa cookies.

Ta bort eller blockera cookies

I din webbläsare har du möjlighet att stänga av användningen av cookies eller radera befintliga cookies.

KONTAKTINFORMATION

Collett Svetsmaskinservice AB
Box 7115
187 12 Täby

Besöksadress
Tillverkarvägen 12
187 66 Täby

Telefon
08-732 82 22

ÖPPETTIDER

Måndag till Fredag
07:30 till 16:00

SOCIALA MEDIER

The Collett Story

The Collett Story


När Hans Collett startade sitt företag 1985 hade han inte en aning om att firman skulle utvecklas till en av branschens stora. Ett företag som man talar om med respekt. I ärlighetens namn hade han inga planer alls, utan behövde skaffa sig ett jobb. Och att starta eget var den snabbaste vägen, tänkte Hans. En djärv tanke, som också visar på det Collettska sättet att tänka.

Men vi tar det väl från början. Hans Colletts karriär inom svets hade börjat i mitten av 60-talet på dåvarande ASEA svets. På den tiden utgick inte ungdomar ifrån att alla skulle bli filmstjärnor eller bloggare, utan man började från botten och arbetade sig uppåt. Hans Collett började på svetslabbet där han prövade maskiner och material som ingenjörerna utvecklat. Därefter följde en period på Philips svetsavdelning med liknade arbetsuppgifter. Några år senare lockades han över till konkurrenten AGA svets, nu som servicetekniker. Och nu var det dags att möta kunderna på fältet. Mil efter mil tillbringades på de svenska vägarna för att hjälpa till, lösa problem och visa på nya möjligheter. Och det var här han utvecklade vad som kom att bli en avgörande framgångsfaktor för Collett – förmågan att ”verkligen förstå kunden”.  Något han visade sig ha en naturlig fallenhet för.

Att vilja förstå kundens underliggande behov och leverera rätt lösning, är fortfarande Colletts styrka. Det är ett förhållningssätt man inte lär sig på managementkurser, det måste finnas inbyggt i bolagets kultur från början. Ligga i dess DNA.   Livet gick sin gilla gång, Hans skaffade fru och de två pojkarna Peter och Johan. En dag i början på 80-talet tog det dock stopp. Hans kallades upp till sin närmaste chef som kort meddelade att AGA skulle lägga ner sin svetsdivision. Man sålde hela verksamheten till Norska Norweld med man och allt. ”Lycka till Hans”. Norweld var ett stort bolag, djupt involverat i offshoreindustrin, så tiderna såg ljusa ut. Men så 1985 lade även Norweld sin svetsverksamhet i Sverige på hyllan. Nu blev det dags för Hans att bestämma hur nästa steg skulle se ut. Och det var då han bestämde sig för att starta eget. Ett djärvt beslut som skulle komma att visa sig bli framgångsrikt.

Det började i en blå Volvo 142 med takbox

Vid starten hade Hans Collett två avgörande styrkor. Han kunde det mesta om svets. Och han hade väl upparbetade kundkontakter. (Tillgångarna i övrigt begränsades till ett garage och en blå Volvo 142). Nästa steg blev alltså att lägga ett bud på resterna av Norwelds maskin- och materiallager. Sen var det i princip dags att trycka på startknappen. Med kundregistret uppslaget i sätet bredvid sig och med takboxen och släpvagnen laddade med produkter gav sig Collett Svetsmaskinservice AB ut på vägarna för att fylla orderböckerna. Verksamheten var igång.

Redan efter ett år var det dags för den första rekryteringen. Kjell Wahlström, en vän från tiden på AGA kom in som delägare och säljare. Under åren som följde anslöt även de legendariska krafterna Bosse och Benny. År 1988 påbörjade man även resan mot att bli ett familjeföretag då sonen Peter Collett kom in för att hjälpa till med ekonomin. 1992 blev trion fulltalig i och med att den andra brodern Johan Collett kom in. 1996 anställdes ytterligare personer och man började nu bli ett etablerat företag att räkna med. Efter många års goda insatser slutade dock Kjell Wahlström år 2001. Ett beslut som ställde mycket på huvudet, men som också tvingade fram  värdefulla förändringar.

Millennieskiftet kom med generationsskifte

Åter var Hans Collett tillbaka i rollen som ensam ledare, vilket kom olägligt eftersom han fått smak för livets goda i form av bl a långresor. Det blev tydligt att familjeföretaget Collett Svetsmaskiner AB närmade sig ett generationsskifte. Så blev det, succesivt överläts ansvaret på sönerna som nu kunde verksamheten på sina fem fingrar. Peter Collett hade under åren utbildat sig till civilekonom och hunnit arbeta på Skatteverket. När brodern Johan Collett kom till firman var han 23 år och hade färsk erfarenhet av försäljning och logistik. Med sin stora energi lärde han sig snabbt det mesta som finns att veta om svetsning. Åren efter millenieskiftet 2000 genomfördes så skiftet och idag är Johan Collett VD och Peter Collett ekonomichef. Ett optimalt sätt att driva familjeföretag. Erfarenhet förs vidare och ny kraft tillförs. Och det är nu det verkligen börjar hända saker.

Det vinnande familjeföretaget

Men starten på 2000-talet blev ändå en utmaning för bröderna Collett. De behövde inte ringa Svenskt Näringsliv för att få veta att svensk industri genomgick en strukturomvandling. Delar av tillverkningsindustrin flyttade utomlands och med dem många kunder till svetsbolagen. Andra bolag lades kort och gott ner. Frågan bröderna Johan och Peter Collett ställdes inför var – hur ökar man sina marknadsandelar på en krympande marknad? Som nya ledare i bolaget hade de nämligen bestämt sig för att satsa för tillväxt och lönsamhet.

Svaret fanns precis framför deras näsor. De insåg att de skulle vidareutveckla det lilla familjeföretagets personlighet och bevara den unika kultur där ”service” var mer än en floskel i ett reklamblad. Kanske lite gammaldags, men något som uppskattades av marknaden och något som konkurrenterna inte kunde kopiera. Samtidigt gällde det att utveckla nya styrkor.

Collett och framtiden

År 2007 gick flyttlasset från lokalen i Hägernäs till den moderna, skräddarsydda anläggningen i Arninge. Här finns nu verkstad, lager och service, samt en fullsorterad butik med allt som kan tänkas inom svets och svetsutrustning.

I takt med att man blev duktigare på sälj och service så ökade också leverantörernas intresse för att göra affärer med Collett. En positiv spiral hade startat. Belöningen är att man kunde börja välja bland marknadens starkaste och mest innovativa varumärken. För bröderna Johan och Peter har resan mot framtiden börjat. Målet är att ytterligare befästa positionen som ett av Sveriges ledande företag inom svets och svetsutrustning. Nya grepp, tänk och samarbeten väntar.