Hyresvillkor

§ 1 Tillämplighet

 Nedanstående villkor skall gälla om annat inte avtalats skriftligen i centralt avtal eller vid upprättande av särskilt skriftligt hyreskontrakt mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 2 Leverans och Återlämning

 All hyresmateriel levereras fritt uthyrarens hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyrarens förråd under normala öppettider och kvittens genom retursedel.

§ 3 Reklamation

Uthyraren utlämnar den förhyrda materielen i driftsdugligt och utprovat skick, försedd med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar. Eventuell anmärkning mot utlämnade materiel skall skriftligen anmälas till uthyraren senast tre dagar efter mottagandet.

§ 4 Hyrestid

Hyrestiden räknas från den tidpunkt hyresmaterielen är beställd och hålles tillgänglig för hämtning av hyrestagaren eller leverans skett endera av uthyraren eller av denne anlitad transportör, till och med den tidpunkt då hyresmaterielen är avbeställd och hämtad av endera uthyraren eller av denne anlitad transportör eller återlämnad av hyrestagaren till uthyrarens förråd.

§ 5 Hyresberäkning

Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande hyresprislistor som kan komma att justeras under hyresperioden. Grundhyra debiteras vid varje hyrestillfälle. Angiven dagshyra utgör hyrespris per enhet och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Hyra debiteras även under semesterperioden om inte materielen i förväg är avanmäld och tillgänglig för avhämtning.

§ 6 Andrahandsupplåtelse

 Hyrestagare får varken hyra ut hyresmaterielen till annan eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter under detta hyresavtal till annan.

§ 7 Användning

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används, förflyttning skall rapporteras till uthyraren och påföras hyreskontraktet. Hyresmaterielen får icke användas eller utföras utanför Sverige utan särskilt skriftligt tillstånd. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats såvida inget annat skriftligen avtalats.

Hyresmaterielen får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana förhållanden för vilka den är avsedd.

§ 8 Tillsyn och vård

Hyresmateriel skall vårdas väl av hyrestagaren som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter om tillsyn och vård.

Erforderliga slitdelar och förbrukningsmateriel bekostas av hyrestagaren. För tillsyn, vård och för skötselanvisning skall av uthyraren godkänd reparatör anlitas.

Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn tagen till normal förslitning i gott skick.

§ 9 Skador och förlust

Under den tid som hyresmaterielen är i hyrestagarens besittning, dvs till dess uthyraren har kvitterat en retursedel, ansvarar hyrestagaren för förlust av hyresmaterielen och för skada på hyresmaterielen, dock inte för vad som kan anses utgöra normal förslitning.

Ej återlämnade maskiner och materiel debiteras till nyanskaffningsvärde.

§ 10 Reparationer

Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren, eventuellt underhåll och reparation utanför landets gränser debiteras hyrestagaren.

Utbyte av förbrukningsmateriel och slitdelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren. Reparationer får därutöver inte utföras utan uthyrarens godkännande och beställning med rekvisition. 

§ 11 Följdskador och driftsavbrott

Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden

Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott eller leveransförsening av förhyrd utrustning.

§ 12 Försäkring

Det åligger hyretagaren att hålla hyresmaterielen försäkrad från leveransen mottagits eller avhämtats tills återlämning har skett och retursedel erhållits.

§ 13 Betalningsvillkor

På hyresbeloppet tillkommer för vid faktureringstillfället enligt lag gällande mervärdesskatt. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp som säkerhet.

§ 14 Kredit

Hyrestagare äger rätt att efter sedvanlig kreditprövning betala hyra mot faktura. Hyrestagare med stor inhyrning. Hyrestagare äger efter kreditprövning erhålla 30 dagars kredit. Fakturabeloppet skall vara uthyraren tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan. Uthyraren äger, när skäl föreligger, ompröva beviljad kredit. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 24 % per år samt lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 45 kronor. Uthyraren äger rätt att begära säkerhet när så bedöms erforderligt. Inkommer ej betalning översänds ärendet till inkasso. Vidare uthyrning sker därefter endast mot kontant betalning.

§ 15 Hävning

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet, och återtaga den uthyrda materielen. Hyrestagaren är skyldig att snarast anmäla sådant förhållande till uthyraren. Återtagandet sker på hyrestagarens bekostnad.

§ 16 Force Majeure

Som befriande ursäkt för underlåtenhet att fullgöra avtalet äger uthyraren och hyrestagaren gentemot varandra åberopa omständighet utanför partens kontroll, såsom arbetskonflikt, krig, myndighetsbeslut eller annat av part inte vållat förhållande, som väsentligt inverkar på avtalets rätta fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja.

§ 17 Tvist

Tvist på grund av uthyrningen avgörs av allmän domstol, om inte parterna enas om skiljeförfarande.

§ 18 Särskilda villkor vid köp

Säljaren förbehåller sig äganderätten till den osålda varan till dess köparen fullgjort samtliga sina förpliktelser gentemot säljaren. Det är vid straffansvar enligt lag förbjudet för köparen att försälja, pantsätta eller eljest avhända sig varan eller del därav, innan äganderätten helt övergått till köparen.

Om köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att återtaga varan.